Một sự thay đổi về ngoại hình có thay đổi nhận thức của mọi người xung quanh về bạn?

.