Điều gì sẽ xảy ra trong quá trình điều trị chất độn da?

.